loader

Triển khai các nghiên cứu xanh

Phát triển các giải pháp xanh là nhu cầu toàn cầu và cấp bách nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu và môi trường. Bên cạnh việc bảo vệ môi trường thì các giải pháp cũng cần quan tâm đến sự phát triển của kinh tế để giải pháp trở nên thực sự lâu bền. Dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các tổ chức công và tư, tổ chức phi chính phủ và các trường đại học, các giải pháp sẽ nhanh chóng được hình thành và phục vụ nhu cầu phát triển của các bên liên quan.

Các giải pháp và hiểu biết về khoa học tự nhiên và khoa học đời sống là nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, sự chuyển đổi xã hội thực sự cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các lĩnh vực kinh tế, luật, triết học, … Để giải pháp thật sự xanh luôn cần phối hợp liên ngành trong giải quyết vấn đề.

Sản xuất thực phẩm từ thực vật

Góp phần giảm khí nhà kính, đồng thời góp phần giảm tiêu thụ thuốc trừ sâu, tiết kiệm chi phí y tế và tạo việc làm.

Đô thị xanh

Phát triển các giải pháp vật liệu, mô hình kinh tế, kiến trúc, ứng dụng xanh góp phần phát triển đô thị tương lai

Hành vi xanh

Giảm phát thải và tác động xấu đến môi trường thông qua thay đổi hành vi và xây dựng ý thức xã hội

Tăng đa dạng sinh học

Phát triển giải pháp hạ tầng và kỹ thuật nhằm giảm tác động sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học

Thu Carbon

Giải pháp giúp giảm thiểu và không sử dụng nhiên liệu hoá thạch, thu lại carbon từ khí quyển để làm giàu tài nguyên đất

Chăn nuôi bền vững

Thay đổi phương thức, kỹ thuật và quản lý của ngành chăn nuôi để giảm tác động biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường