loader

Được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi CEE Group

Các nhà khoa học trong nhóm chúng tôi luôn cởi mở trong trao đổi và giao lưu học thuật. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trong lĩnh vực Hóa học Vật liệu và Xúc tác. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu cầu của quý vị.

  • Category : Luận án, luận văn

Với sự hỗ trợ của các nhà khoa học của CEE Group, NCS Lê Thị Thanh Tuyền đã bảo vệ thành công luận án “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano CeO2-TiO2 cấu trúc ống nhằm nâng cao hoạt tính xúc tác quang hóa trong vùng bức xạ khả kiến” ngày 21/4/2019.

Trong đề tài này vật liệu TiO2 cấu trúc ống nano đã được tổng hợp thành công bằng quy trình thủy nhiệt đơn giản với tiền chất ban đầu là bột TiO2 thương mại dễ tìm, giá thành thấp. Tác giả cũng Đã tiến hành pha tạp thành công CeO2 lên trên bề mặt ống nano TiO2 bằng phương pháp kết tủa lắng đọng hóa ướt và ảnh hưởng của tỉ lệ CeO2/TiO2 pha tạp cũng như nhiệt độ nung đến cấu trúc, hình thái, thành phần và tính chất hấp thụ bức xạ khả kiến của vật liệu CeO2-TiO2-NTs cũng được nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả cũng Đã nghiên cứu một cách có hệ thống phản ứng xúc tác phân hủy quang hóa phẩm nhuộm của vật liệu CeO2-TiO2-NTs trong vùng bức xạ khả kiến. Tương tác hợp lực (synergetic effects) của vùng tiếp giáp dị thể hình thành giữa CeO2 và TiO2 cùng với sự có mặt của ion Ce3+ là nguyên nhân chính dẫn đến sự cải thiện hoạt tính xúc tác quang hóa của vật liệu tổng hợp CeO2-TiO2-NTs hơn hẳn so với các oxit thuần túy.

Các công bố:

  1. Le Thi Thanh Tuyen, Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Truong Quy Tung, Tran Thai Hoa, Tran Xuan Mau, Dinh Quang Khieu, “Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue”,
    Journal of Environmental Chemical Engineering, Volume 6, Issue 5, 2018, Pages 5999-6011, ISSN 2213-3437, https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.09.022.
  2. Lê Thị Thanh Tuyền, Đào Anh Quang, Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Minh Quân, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa (2017), “Tổng hợp có kiểm soát TiO2 cấu trúc ống nano bằng quy trình thủy nhiệt”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Tập 8, Số 1 (2017), tr. 109-121.
  3. Lê Thị Thanh Tuyền, Đào Anh Quang, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa (2017), “Tổng hợp đơn giản ống nano TiO2 pha tạp CeO2: ảnh hưởng của tỉ lệ Ce:Ti và nhiệt độ nung đến tính chất xúc tác quang”, Tạp chí Hóa học, Số 55 (4E23), tr. 160-165.
  4. Lê Thị Thanh Tuyền, Đào Anh Quang, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Thị Vũ Tuyết, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa (2017), “Tổng hợp ống nano TiO2 pha tạp CeO2 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến”, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, T6 (N0 1), tr. 59-67.
  5. Lê Thị Thanh Tuyền, Đào Anh Quang, Trần Thanh Tâm Toàn, Trương Quý Tùng, Trần Thái Hòa (2018), “Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy quang hóa xanh methylene bằng hệ xúc tác CeO2-TiO2 nanotubes”, Tạp chí Đại học Huế,