loader

Được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi CEE Group

Các nhà khoa học trong nhóm chúng tôi luôn cởi mở trong trao đổi và giao lưu học thuật. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trong lĩnh vực Hóa học Vật liệu và Xúc tác. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu cầu của quý vị.

  • Category : Bài báo khoa học

Tháng 8 năm 2018, NCS Lê Thị Thanh Tuyền đã xuất bản thành công bài báo khoa học “Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue” tại Journal of Environmental Chemical Engineering.

Trong công bố trên, CeO2/ TiO2 nanotubes đã được điều chết bằng phương pháp thủy nhiệt. Mẫu vật liệu được phân tích bằng các kỹ thuật phân tích tiên tiến và thử tính chất với phản ứng quang xúc tác thủy phân chất màu Methylene Blue đạt hiệu quả cao.

Le Thi Thanh Tuyen, Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Truong Quy Tung, Tran Thai Hoa, Tran Xuan Mau, Dinh Quang Khieu,
Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue,
Journal of Environmental Chemical Engineering,
Volume 6, Issue 5,
2018,
Pages 5999-6011,
ISSN 2213-3437,
https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.09.022.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343718305554)
Abstract: In this study, the preparation of CeO2/ TiO2 nanotubes (CeO2/TiO2–NTs) is demonstrated using the hydrothermal method. The conditions for the synthesis were optimised using the Box–Behnken design. The samples obtained were characterised by means of X-ray diffraction, high-resolution transmission electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy, transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, ultraviolet-visible diffuse reflectance spectroscopy, nitrogen adsorption/desorption isotherms, and Raman spectroscopy. The photocatalytic behaviour under visible light and kinetics of the CeO2/TiO2–NTs catalyst via methylene blue degradation were addressed. The results showed that the introduction of CeO2 into TiO2–NTs enhanced the photocatalytic activity in the visible light region. CeO2/TiO2–NTs were stable and potential as a visible light photocatalyst for the organic substances degradation in aqueous solutions.
Keywords: CeO2/TiO2 nanotubes; Photocatalytic activity; Visible light; Box–Behnken design