loader

Được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi CEE Group

Các nhà khoa học trong nhóm chúng tôi luôn cởi mở trong trao đổi và giao lưu học thuật. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trong lĩnh vực Hóa học Vật liệu và Xúc tác. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu cầu của quý vị.

  • Category : Bài báo khoa học

Ngày 20/01/2014, bài báo “Structure and Physical Properties of PZT-PMnN-PSN Ceramics Near the Morphological Phase Boundary” đã được thực hiện với sự tham gia của NCS Lê Đại Vương.

Trong đó vật liệu gốm PZT-PMnN-PSN với công thức 0.9Pb(ZrxTi1−x)O3-0.07Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-0.03Pb(Sb1/2Nb1/2)O3 đã được điều chế bằng phương pháp columbite.

Authors: Nguyen Dinh Tung Luan, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, and Nguyen Truong Tho

Abstract: The 0.9Pb(ZrxTi1−x)O3-0.07Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-0.03Pb(Sb1/2Nb1/2)O3 (PZT-PMnN-PSN) ceramics were prepared by columbite method. The phase structure of the ceramic samples was analyzed. Results show that the pure perovskite phase is in all ceramics specimens. The effect of the Zr/Ti ratio on the region of morphotropic phase boundary for PZT-PMnN-PSN ceramics was studied. Experimental results show that the phase structure of ceramics changes from tetragonal to rhombohedral with the increase of the content of Zr/Ti ratio in the system. The composition of PZT-PMnN-PSN ceramics near the morphotropic phase boundary obtained is the ratio of Zr/Ti: 49/51. At this ratio, the ceramic has the optimal electromechanical properties: the , the , the  pC/N, the , high remanent polarization ( μC·cm−2), and low coercive field  kV·cm−1.

Research Article | Open Access

Volume 2014 |Article ID 821404 | 8 pages https://doi.org/10.1155/2014/821404