loader

Được thực hiện hoặc hỗ trợ bởi CEE Group

Các nhà khoa học trong nhóm chúng tôi luôn cởi mở trong trao đổi và giao lưu học thuật. Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ trong lĩnh vực Hóa học Vật liệu và Xúc tác. Hãy liên hệ với chúng tôi về yêu cầu của quý vị.

  • Category : Bài báo khoa học

Tháng 12 năm 2013, NCS Lê Đại Vương đã xuất bản thành công bài báo khoa học “Relaxor ferroelectric properties of PZT-PZN-PMnN Ceramics” tại Relaxor ferroelectric properties of PZT-PZN-PMnN Ceramics.

Trong bài báo này gốm điện tử PZT-PZN-PMnN có công thức xPb(Zr0.47Ti0.53)O3-(0.925-x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.075Pb(Mn1/3Nb2/3)O3+0.7%wt Li2CO3 (PZT-PZN-PMnN)  đã được điều chế với 2 bước nhiệt luyện.

Authors: Vuong, Le Dai; Gio, Phan Dinh; Tho, Nguyen Truong; Chuong, Truong Van;

Keywords: PZT-PZN-PMnN ceramics;Ferroelectric;Dielectric loss;Dielectric constant;Degree of diffuseness;Mass density
Issue Date: Dec-2013
Publisher: NISCAIR-CSIR, India

Abstract: xPb(Zr0.47Ti0.53)O3-(0.925-x)Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.075Pb(Mn1/3Nb2/3)O3+0.7%wt Li2CO3 (PZT-PZN-PMnN) ceramics with x=0.65-0.9 have been prepared by two-stage calcination method. The effect of the PZT content on the relaxor behavior and ferroelectric properties of ceramics has been investigated. The degree of diffuseness () from 1.72 to 1.85 indicates that all of compositions show a diffused phase transition with the strong frequency dispersion, which is characteristic of relaxor ferroelectric materials. The sharpness of the permittivity peak shows that the compositions are gradually approached normal ferroelectric behavior when the mol fraction of PZT increases. At x = 0.80, dielectric and ferroelectric properties of ceramics are optimal with the mass density () of 7.81 g/cm3, the dielectric constant (εr) of 1230, the dielectric loss (tan) of 0.005 and the remanent polarization (Pr) of 27 mC/cm2

Please use this identifier to cite or link to this item: http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/25587