loader

Cùng các đối tác tạo nên giá trị bền vững

Mở rộng kết nối và tích cực cùng đối tác thực hiện các đóng góp cho xã hội trong chuyển đổi xanh hướng đến khái niệm kinh tế tuần hoàn, chúng tôi kiến tạo những giá trị vững bền.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, với nhu cầu về phát triển bền vững theo định hướng của tinh, một mạng lưới kinh tế tuần hoàn đã được thiết lập để kết nối các bên liên quan trong giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế.

Trong mạng lưới này, các nhà khoa học vừa có vai trò tư vấn, tham mưu, vừa có vai trò định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong khái niệm kinh tế tuần hoàn.