loader

Trại hè Kinh tế tuần hoàn 2023 là chương trình được thực hiện bởi Green Hero – Quỹ Bảo tồn. Đây là dự án “Huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường bền vững tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” và thiết […]