loader

Từ năm 2018, Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch và Bộ Công nghiệp, Kinh tế và Tài chính Đan Mạch đã đưa ra Chiến lược cho nền kinh tế tuần hoàn, dựa trên các khuyến nghị của Ban cố vấn cho nền kinh tế tuần hoàn. Chiến lược sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2018-2022. Chính phủ đã đưa ra các sáng kiến trong sáu lĩnh vực chuyên đề:

  • Củng cố doanh nghiệp làm động lực chuyển đổi tuần hoàn
  • Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn thông qua dữ liệu và số hóa
  • Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn thông qua thiết kế
  • Thay đổi mô hình tiêu dùng thông qua kinh tế tuần hoàn
  • Tạo ra một thị trường hoạt động thích hợp cho chất thải và nguyên liệu thô tái chế
  • Nhận được nhiều giá trị hơn từ các tòa nhà và sinh khối.