loader

Chương trình huấn luyện nhằm mục đích cung cấp cho người tham gia hiểu rõ hơn về các rủi ro và cơ hội của tổ chức do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời học cách kết hợp bộ kỹ năng hiện có và điều chỉnh lại mô hình kinh doanh để có giá trị lâu dài và khả năng thích ứng.

Kinh doanh và biến đổi khí hậu

Khám phá tác động của biến đổi khí hậu đối với xã hội, nền kinh tế toàn cầu và và sự phụ thuộc của doanh nghiệp với những thay đổi.