loader

Tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu tuần hoàn (Circular Material Use Rate – CMUR) còn được gọi tắt là Tỷ lệ tuần hoàn được định nghĩa là là tỷ lệ giữa việc sử dụng nguyên vật liệu tuần hoàn so với mức sử dụng nguyên vật liệu tổng thể. Nó đo lường tỷ lệ vật liệu được thu hồi và đưa trở lại thị trường. Chỉ số CMUR thể hiện nỗ lực của một quốc gia trong việc thu gom chất thải để tái chế/thu hồi.

Chúng ta sẽ thấy gì?

CMUR tăng hoặc giảm sẽ thể hiện lượng chất thải được tái chế và thu hồi nội địa của một quốc gia. Tuy nhiên, các tỷ lệ khác nhau này bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự khác biệt về các thông số trong nước như mức tiêu thụ nguyên liệu trong nước (DMC) và khả năng phục hồi. Do đó, việc so sánh các CMUR chỉ có ý nghĩa khi cơ cấu kinh tế được xem xét.

Bên cạnh đó, việc thu thập và kiểm soát CMUR cũng có thể cho thấy được nỗ lực của cộng đồng các quốc gia và toàn cầu, khi mà các quốc gia có các tuyên bố chung và cùng hành động để giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu là gì?

CMUR sẽ đo lường liệu một nền kinh tế có đang đi đúng hướng theo mục tiêu tăng trưởng xanh hay không. Mục tiêu dài hạn là phát triển hướng tới một nền kinh tế sử dụng ít vật liệu hơn. Cụ thể hơn, ý tưởng là giữ vật liệu trong chu kỳ càng lâu càng tốt, sử dụng ‘chiến lược R’ (tái sử dụng, sửa chữa và tái sản xuất) càng nhiều càng tốt. Tái chế là biện pháp cuối cùng và chỉ ở giai đoạn cuối của chu trình, sau đó mới nên thực hiện các quy trình như san lấp, đốt và chôn lấp.

CMUR được tính toán như thế nào?

Chỉ số CMUR được định nghĩa là tỷ lệ giữa việc sử dụng vật liệu tuần hoàn (U) trên tổng mức sử dụng nguyên vật liệu (M):

CMUR = U/M

Tổng mức sử dụng nguyên vật liệu (M) là tổng mức tiêu thụ nguyên vật liệu trong nước (DMC) và mức sử dụng nguyên vật liệu tuần hoàn (U):

M = DMC + U

Mức sử dụng vật liệu tuần hoàn (U) là lượng chất thải được thu hồi trong các nhà máy tái chế trong nước trừ đi chất thải được nhập khẩu để tái chế, cộng với chất thải xuất khẩu để thu hồi ở nước ngoài:

Mức sử dụng vật liệu tuần hoàn (U)

= lượng chất thải được thu hồi trong các nhà máy tái chế trong nước

– nhập khẩu chất thải để thu hồi/tái chế

+ xuất phế liệu để thu hồi/tái chế

Từ đó ta có công thức:

CMUR = U/(DMC + U)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *