loader

Mặc dù tăng trưởng xanh liên quan đến thỏa thuận quốc tế và chính sách của quốc gia, nhưng điều này cũng có thể bắt đầu từ các hành động của cá nhân hoặc cộng đồng địa phương.

Chuyển đổi từ quy mô nhỏ

Chuyển đổi xanh có thể bắt đầu ở nhà và tại văn phòng và lan tỏa nó đến mọi người và cộng đồng. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm và thường thì khi mọi người bắt đầu hành động dựa trên các quyết định có ý thức thì nó có xu hướng được lan tỏa phát triển.

Mỗi bước tiến đều có giá trị, đó là cải tiến liên tục và bền bỉ. Hãy bắt đầu thực hiện hái những quả dưới thấp xuống thấp, làm những việc dễ làm. Khi bạn bắt đầu hái quả, bạn sẽ có thể cảm thấy rằng ngày càng có nhiều quả hơn trong tầm với. Để có cảm hứng, hãy xem danh sách sau đây những việc bạn có thể làm ở nhà hoặc ở văn phòng.

Đổi mới để xanh hơn
Sử dụng hiệu quả tài nguyên
Giảm lượng phát thải từ chính bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *