loader

Đa dạng sinh học, hệ sinh thái lành mạnh và những lợi ích mà hệ sinh thái mang lại là rất quan trọng đối với sự bền vững và phát triển môi trường nói chung.

Các hệ sinh thái đóng vai trò quan trọng trong tất cả các yếu tố của nền kinh tế xanh mà chúng ta đã xem xét: chúng lưu trữ carbon, tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu, hấp thụ các chất ô nhiễm, tái chế chất dinh dưỡng, cung cấp tài nguyên cho tất cả các thành phần xã hội. Vì thế trong nền kinh tế xanh, nhiều việc làm được tạo ra để sử dụng và quản lý tốt các hệ sinh thái.

Hệ sinh thái đang bị đe dọa nghiêm trọng

Nhiều hệ sinh thái, cùng với các loài sinh vật trong đó và các chức năng của chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng: Rừng bị chặt phá để lấy chỗ cho nông nghiệp, chăn nuôi và đất xây dựng, hoặc bị suy thoái do cháy rừng, bão, khai thác gỗ và sản xuất than củi; Các vùng nước và rạn san hô đang bị đe dọa bởi ô nhiễm, đánh bắt quá mức, axit hóa và nhiệt độ tăng cao. Tăng trưởng liên tục phụ thuộc vào đa dạng sinh học và các hệ sinh thái hoạt động tốt, và các chiến lược tăng trưởng nên bao gồm các biện pháp bảo vệ và tốt nhất là củng cố các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *