loader

Tăng trưởng xanh là tăng trưởng – nhưng tăng trưởng theo cách thông minh hơn và bền vững hơn so với cách chúng ta đang làm hiện nay.

Một số đặc điểm của tăng trưởng xanh là carbon thấp, tài nguyên hiệu quả, hòa nhập xã hội, có khả năng phục hồi, tạo việc làm mới – và thường liên quan đến đổi mới phương pháp tiếp cận và công nghệ mới. 

NIRAS – DFC: Green Growth- e-learning module

Carbon thấp

Carbon thấp đề cập đến sự phát triển trong đó tăng trưởng trong một lĩnh vực hoặc trong toàn bộ nền kinh tế được tách rời khỏi tăng trưởng phát thải – nghĩa là tăng trưởng GDP mà không tăng phát thải Khí nhà kính (GHG) – hoặc tốt hơn là giảm phát thải khí nhà kính.

Tài nguyên hiệu quả

Tài nguyên hiệu quả là sử dụng tài nguyên của chúng ta tốt hơn và đảm bảo rằng không tạo ra chất thải. Bất kể sản phẩm phụ nào (trước đây gọi là “chất thải”) chúng ta có đều phải trở thành nguyên liệu thô cho sản phẩm khác hoặc quá trình trong một quá trình tuần hoàn. Tài nguyên hiệu quả có nghĩa là Không lãng phí!

Hòa nhập xã hội

Tăng trưởng phải xanh và bao trùm toàn xã hội! Mọi người phải ở trên cùng chuyến tàu và được tham gia, tất cả các thành phần của xã hội sẽ được hưởng lợi từ nó. Nó phải quan tâm đến vấn đề về giới và vì người nghèo trong trọng tâm của nó!

Khả năng thích ứng

Khả năng thích ứng đề cập đến năng lực của các cá nhân hoặc cộng đồng để tồn tại, thích nghi và phát triển trong khi đối mặt với những thay đổi của khí hậu mà không lường trước được, thường là đột ngột, Ví dụ: hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. Tăng trưởng xanh nên giảm tính dễ bị tổn thương và tăng khả năng phục hồi.

Đổi mới và Tạo việc làm

Để đối mặt với những thách thức hiện tại và tương lai, đổi mới là cần thiết liên quan đến cách chúng ta làm mọi việc, từ sản xuất, sử dụng năng lượng, tái sử dụng đến tái chế vật liệu. Các doanh nghiệp mới và các công việc mới có thể phát triển từ quá trình này.

Đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái

Các chức năng của hệ sinh thái như điều tiết dòng nước, lọc nước, cô lập và lưu trữ carbon, nguồn gen và cung cấp nguyên liệu tái tạo là rất quan trọng đối với an ninh của con người. Phát triển bền vững và tất cả các nỗ lực phát triển phải nhằm mục đích bảo vệ cả hệ sinh thái và các loài.

Prepared by Henrik Borgtoft Pedersen, hbp@niras.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *