loader

Kinh tế tuần hoàn

Con đường phát triển bền vững

Kinh tế tuyến tính biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thành các vật liệu và sản phẩm rồi tiêu thụ để gia tăng giá trị đã dần lỗi thời. Nó sẽ được thay thế bằng nền kinh tế với hệ thống công nghiệp phục hồi hoặc tái tạo theo ý định và thiết kế để tạo ra tương lai bền vững cho nhân loại.

Vì một môi trường bền vững

Định hướng cho Kinh tế tuần hoàn

Xanh hóa năng lượng

Năng lượng tái tạo và tối ưu hóa nguồn năng lượng đảm bảo sự ổn định và phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về nhu cầu phát triển bền vững.

Thân thiện môi trường

Các giải pháp phát triển sản xuất, gia tăng lợi nhuận trong khái niệm kinh tế tuần hoàn, đảm bảo cho chiến lược chung trong việc tối ưu hóa sử dụng nguồn tài nguyên.

Hạ tầng thích ứng

Hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và hỗ trợ xanh hóa là động lực để người dân chuyển đổi thói quen sống, định hướng cho sự chuyển biến của xã hội.

Đầu tư chiến lược

Tìm kiếm và tư vấn lập dự án đầu tư cho các giải pháp xanh đáp ứng các yêu cầu về kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Kết nối mạng lưới

Hỗ trợ thông tin, kết nối các bên liên quan trong thực hiện hành động vì mục đích chung về phát triển bền vững.

Ý tưởng xanh

Phát triển các ý tưởng tạo ra các giải pháp cho kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Giáo dục để phát triển

Chúng tôi hành động để chuyển đổi

Chúng tôi phát triển nội dung nhằm mục tiêu thúc đẩy sự chuyển đổi trong xã hội vì sự phát triển bền vững.

Với các kết nối, hợp tác để tạo ra các giải pháp cụ thể, khuyến khích hành động sáng tạo vì môi sinh và giá trị xanh.

Chúng tôi đặt ra các mục tiêu về tác động có ý nghĩa xã hội, hỗ trợ kiến tạo những điển hình xanh trong khái niệm kinh tế tuần hoàn.

5000

người được tiếp cận

100

điển hình

50

kết nối

Mạng lưới của chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp những đóng góp thiết thực

Phản hồi

Hãy gửi tin nhắn để kết nối

    Hãy liên hệ